Voksen - Begyndere

Instr: Camilla Thejl Hansen
Instr: Sebastian Frank Jakobsen
2020 Jul Aug Sep
Navn Grad 02 07 09 14 16 21 23 28 30 04 06 11 13 18 20 25 27 01 03 08 10 15 17 22 24 29
Natascha Willer Krogh Bach 9. Kyu
Line Møller Jensen 10. Kyu
Lone Haugaard Nissen 10. Kyu
Malene Skov Larsen 10. Kyu
Peter Jensen 10. Kyu
Rasmus Hostrup Okholm 10. Kyu
René Henry Jørgensen 10. Kyu
Søren Nielsen 10. Kyu
Anion Sidenius Gram 11. Kyu
Elisabeth Kinly Haslev 11. Kyu
Lene Skriver Agergaard 11. Kyu
Liva Johannesen 11. Kyu
Michael Svend NIelsen 11. Kyu
Nina Emilia Meincke 11. Kyu
Rikke Frydensbjerg 11. Kyu
ThomaS Hemdorff Nissen 11. Kyu
Empty
Empty
Empty