Voksen - Begyndere

Instr: Camilla Thejl Hansen
Assist: Sebastian Frank Jakobsen
2019 Oct Nov Dec
Navn Grad 01 03 08 10 15 17 22 24 29 31 05 07 12 14 19 21 23 26 28 03 05 10 12 14 17 19 24 26 31
Vasee Karan Kamalanathan 9. Kyu
Michael Juseph Sangermano 10. Kyu
Lauriin Rizvanovic 11. Kyu
Malene Skov Larsen 11. Kyu
Rasmus Hostrup Okholm 11. Kyu
René Henry Jørgensen 11. Kyu
Søren Nielsen 11. Kyu
Empty
Empty
Empty