Voksen - Begyndere

Instr: Camilla Thejl Hansen
Assist: Sebastian Frank Jakobsen
2020 Apr May Jun
Navn Grad 02 07 09 14 16 21 23 28 30 05 07 12 14 19 21 26 28 02 04 09 11 16 18 23 25 30
Michael Juseph Sangermano 9B. Kyu
Natascha Willer Krogh Bach 9. Kyu
Line Møller Jensen 10. Kyu
Lone Haugaard Nissen 10. Kyu
Malene Skov Larsen 10. Kyu
Peter Jensen 10. Kyu
Rasmus Hostrup Okholm 10. Kyu
René Henry Jørgensen 10. Kyu
Søren Nielsen 10. Kyu
Anion Sidenius Gram 11. Kyu
Elisabeth Kinly Haslev 11. Kyu
Lene Skriver Agergaard 11. Kyu
Michael NIelsen 11. Kyu
Nina Emilia Meincke 11. Kyu
Rikke Frydensbjerg 11. Kyu
ThomaS Hemdorff Nissen 11. Kyu
Empty
Empty
Empty