Voksen - Begyndere

Instr: Camilla Thejl Hansen
Instr: Sebastian Frank Jakobsen
2020 Oct Nov Dec
Navn Grad 01 06 08 13 15 20 22 27 29 03 05 10 12 17 19 24 26 01 03 08 10 15 17 22 24 29 31
Natascha Willer Krogh Bach 9. Kyu
Line Møller Jensen 10. Kyu
Lone Haugaard Nissen 10. Kyu
Malene Skov Larsen 10. Kyu
Peter Jensen 10. Kyu
René Henry Jørgensen 10. Kyu
Søren Nielsen 10. Kyu
Anion Sidenius Gram 11. Kyu
Christel Berthelsen 11. Kyu
Dimitri Kaleanov 11. Kyu
Eric Rytter Jensen 11. Kyu
Esben Lykke Nielsen 11. Kyu
Frey Jens Rønne Kristensen 11. Kyu
Gergely Szukianszki 11. Kyu
Kasia Bury 11. Kyu
Kristian Gammelgaard 11. Kyu
Lasse Mikkelsen 11. Kyu
Lene Skriver Agergaard 11. Kyu
Louise Hougaard 11. Kyu
Michael Svend NIelsen 11. Kyu
Michelle Jakobsen 11. Kyu
Simon Yde Winther 11. Kyu
Thomas H. Nissen 11. Kyu
Empty
Empty
Empty